Custom big image sizeChange Big image size

Width:
Height:
Submit
Note: The Imagezoom property "BigImageSize" need to be set to "Custom" to set big image size.
Sample code

<obout:ImageZoom ID ="ImageZoom1" runat="server" BigImageSize="Custom" BigImageWidth="500" BigImageHeight="500" ...></obout:ImageZoom>

c# ImageZoom1.BigImageSize = OboutInc.ImageZoom.Enums.BigImageSize.Custom;
ImageZoom1.BigImageWidth = 500;
ImageZoom1.BigImageHeight = 500;